Hem » Nyheter » Årsmöte 2022

Årsmöte 2022

Kallelse till Triathlon Västs årsmöte 2022, lördagen den 19e februari, kl. 11:00. Vi kommer att följa rådande rekommendationer angående Corona därför är det just nu oklart om mötet blir fysiskt på Slottsskogsvallen som det var tänkt från början eller om det blir digitalt via Zoom. Vi kommer meddela hur det bli senast 1 vecka innan mötet. 

Alla medlemmar är välkomna, dock har endast medlemmar 2021 rösträtt. Vi önskar att du anmäler dig på följande länk senast onsdagen den 16e februari. Anmäl dig här!

Årsmöteshandlingar kommer skickas ut via medlemmsappen (och på mail om du önskar det) senast 1 vecka innan mötet.

Dagordning

 1.     Fastställande av röstlängd för mötet.
 2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3.     Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5.     Fastställande av föredragningslista.
 6.     Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9.   Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 10.     Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
 11.   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12.   Val av:
  a) jämnt år: föreningens ordförande för en tid av två (2) år
  b)  tre (3) ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
  c) en (1) suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år
  d)  två (2) revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år, av vilken en ska vara sammankallande. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
  e)  tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
  f)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.