Stadgar för föreningen Triathlon Väst. Stiftad 1989-09-12, senast ändrad vid årsmötet 2018.

Idrottens mål och inriktning

Definition

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Ändamål

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Hemort

Föreningen har sin hemort i Göteborg.

Medlemskap

§1 Medlem intages i föreningen av styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan avgift fastställts av årsmötet. Styrelsen får uppdra åt sektionsstyrelsen eller särskild person att intaga medlem. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen.

Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen. Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i förening. Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i styrelsen stadgas i 9§ RF:s stadgar.

§2 Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalt föreskriven avgift till föreningen, bestämmer styrelsen om avgiften skall betalas eller inte. Medlem som inte har betalt årsavgiften under två år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. 

§3 Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen, Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslut avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt. Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79§ punkt 1 och 80§ RF:s stadgar. Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

Medlem

§4 Medlem

 • har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
 • skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning.

§5

 • Medlem skall betala den medlemsavgift som beslutas på årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter. Helt ny medlem som går med fr.o.m. 1 oktober kan betala halv medlemsavgift för resterande del av innevarande år samt full avgift för nästa år (d.v.s 1,5 medlemsavgift i normalfallet).

§6 Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke. Är arrangör inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderta den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

Styrelsen

§7 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dess stadgar, verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att: 

 • Tillse att för föreningens bindande regler iakttas.
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
 • Ansvar för och förvalta föreningens medel.
 • Förbereda årsmötet.

§8 Styrelsen består av ordförande och 6 övriga ledamöter, jämte en suppleant.

§9 Styrelseledamöter och suppleant väljs av årsmötet för tid som sägs i 19§ bland förenings röstberättigade medlemmar. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant som styrelseledamot för tiden t o m nästföljande årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs. Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i 9§ andra stycket RF:s stadgar.

§10 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledarmöter gemensamt eller av särskild utsedd person. 

§11 Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledarmöten så bestämmer. Styrelsen är beslutmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst tre av dem är närvarande. Vid sammanträdet skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§12 Ordförande är föreningens officielle representant. Ordförande leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordförande förhinder träder vice ordförande in i ordförande ställe. I övrigt fördelas uppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören:

Sekreteraren:

 • att förbereda styrelsens sammanträden och förenings möten.
 • att föra protokoll över styrelsens sammanträden.
 • att registrera och förvara skrivelser.
 • att tillse att fattade beslut verkställs.
 • att om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara dessa.
 • att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören:

 • att se till att medlemmarna betalar förskrivna avgifter.
 • att se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m fl som finns att få.
 • att driva in fodringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa.
 • att svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över förenings räkenskaper.
 • att i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare-respektive kontrolluppgifter.
 • att årligen upprätta balans- samt resultaträkning.
 • att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs.
 • Att i den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller vederbörande SF:s försäkringar är tillräckliga, enligt beslut av styrelsen, tillse att såväl föreningens medlemmar i förenings verksamhet som förenings idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp.
 • att utarbeta underlag för budget.

Verksamhets- och räkenskapsår mm

§13 Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

Revision

§14 Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.

Sektioner

§15 Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av årsmötet eller av extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

Möten

§16 Med föreningen hålls årsmöte före februari månads utgång. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för årsmötet. Kallelse jämte dagordning för årsmötet översänds till medlemmarna senast tre veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av styrelsen på föreningens officiella hemsida. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

§17 Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på mötet. Denna är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt. 

§18 Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§19 Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av dagordning.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande ska justera protokollet, samt rösträknare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.

11. Val av

a. Jämt år: förenings ordförande, tillika styrelsens ordförande, jämte 3 övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år. Udda år, val av 3 övriga ledamöter för en tid av två år.

b. 1 suppleant i styrelsen för en tid av 1 år.

c. två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

d. tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilken en skall vara sammankallande.

e. Beslut om representant till Svenska Triathlonförbundets årsmöte.

13. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.

14. Övriga frågor

15. Mötet avslutas

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

§20 Styrelsen får kalla föreningsmedlemmar till extra möte, om sådant möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av förenings röstberättigade medlemmar. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra mötet anslås på föreningens officiella hemsida senast sju dagar före mötet. Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§21 Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §17 och §18.

Beslut, omröstning

§22 Beslut fattas med acklamation (dvs med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Med undantag för de i 23§ nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelsen av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

Stadgefrågor mm

§23 Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet. Möte, som utlysts för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande eller nedläggning av sektion. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet.

§24 I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF. Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till vederbörande SF.

§25 Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordförande och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

Samarbetspartners