Kallelse till Triathlon Västs årsmöte 2019, söndag 17 februari, kl. 11:00 i Frölunda Kulturhus, Lilla Salen.
Uppdatering: årsmötesdokument, valberedningens förslag, samt inkomna motioner och styrelsens yttrande finns bifogat.

Gör din röst hörd och kom gärna med förslag och idéer. Något du tycker ska ändras på? Se punkt 13 på dagordningen för motioner (nuvarande stadgar kan läsas på sidan Om klubben: Stadgar).

Alla medlemmar är välkomna, dock har endast medlemmar 2018 rösträtt. Föranmälan till styrelsen@triathlonvast.se krävs (så vi kan beställa fika). Vi bjuder på fika och möjlighet till avslappnad kontakt med styrelsen från 10.30, själva mötet börjar 11.00.

I tillägg till standard-dagordningen nedan kommer vi ha fyllnadsval för en styrelseledamot.

Dokument inför årsmötet:
Triathlon Väst bokslut 2018
Verksamhetsberättelse Triathlon Väst 2018
Verksamhetsplan 2019
Budget-Triathlon-Väst-2019
Revisionsberättelse 2018
Triathlon Västs Valberednings förslag 2019

Vi har även fått in några motioner:
Yttrande till motion angående investering i utrustning Aquatalk
Yttrande till Motion ang Elitgruppsansvarig

Dagordning

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av dagordning.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande ska justera protokollet, samt rösträknare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.

11. Val av

a. Jämt år: förenings ordförande, tillika styrelsens ordförande, jämte 3 övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år. Udda år, val av 3 övriga ledamöter för en tid av två år.

b. 1 suppleant i styrelsen för en tid av 1 år.

c. två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

d. tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilken en skall vara sammankallande.

e. Beslut om representant till Svenska Triathlonförbundets årsmöte.

13. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 21 dagar (27 januari), dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar (18 januari), före mötet. Motioner skickas till styrelsen@triathlonvast.se

 

14.  Övriga frågor
15. Mötet avslutas.

Väl mött! //Styrelsen

 

Hitta till lokalen: Valthornsgatan 13
Återkommer om plats