Kallelse till Triathlon Västs årsmöte 2021, söndagen den 21a februari, kl. 11:00. På grund av rådande situation kommer årets årsmöte hållas digitalt.

Alla medlemmar är välkomna, dock har endast medlemmar 2020 rösträtt. Vi önskar att du anmäler dig på följande länk senast torsdagen den 18e februari. Anmäl dig här!

Årsmöteshandlingar kommer skickas ut via medlemmsappen (och på mail om du önskar det) senast 1 vecka innan mötet.

Om du inte kan deltaga digitalt så kontakta styrelsen så försöker vi lösa det!

Dagordning:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) jämnt år: föreningens ordförande för en tid av två (2) år Notering: ej jämnt år
  b) tre (3) ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
  c) en (1) suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  d) två (2) revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år, av vilken en ska vara sammankallande. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
  f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Väl mött!

/Styrelsen