Föreningen Triathlon Väst kallar till extra möte för föreningsmedlemmar den 27/11 kl 19.15, i Angered Arena. Samling sker innanför huvudentrén till Angered Arena. Vid extra årsmöte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

Styrelsen vill skapa bättre förutsättningar att utveckla elitgruppen genom att tillhandahålla stöd vid cykelköp. För detta har styrelsen tagit fram ett förslag till Policy.

Förslag på Policy för ekonmoiskt stöd vid cykelinköp

Styrelsen rekommenderar årsmötet att bifalla förslaget till Policy. Risken för föreningen är liten och vinsterna för elitgruppen stora. Risken som finns är att elitgruppsmedlem inte är förmögen att betala den skuld som finns vid förfallodatum. Den föreslagna policyn begränsar beloppet till 35 000 kr per elitaktiv och ger den elitaktive möjlighet att köpa cykeln till förmånligt pris via föreningens samarbetspartner. Detta anser styrelsen minimerar risken för att skulden inte ska betalas. Utifall att skulden ändå inte betalas har föreningen möjlighet att ansöka om betalningsföreläggande.

Idag har föreningen flera bankkonton, däribland placeringskonton. Föreningen använder inte placeringskonton i sin verksamhet idag. Detta förslag kan innebära att föreningen behöver använda pengarna från dessa konton.

Dagordning:
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande ska justera protokollet, samt rösträknare.
6. Beslut om Policy för ekonomiskt stöd vid cykelköp för Elitgrupp
15. Mötet avslutas