Kallelse till årsmöte 2024 för Triathlon Väst

Tid: Söndagen den 25:e februari 2024 kl. 11:00. 

Lokal: Nordicon, Andra Långgatan 44, Göteborg (karta)
Parkeringsmöjligheter finns i samma byggnad,
(P-hus)

Digital länk: Länk

Alla medlemmar är välkomna, dock har endast medlemmar 2023 rösträtt. Vi önskar att du anmäler dig på följande länk senast torsdagen den 22:e februari. Anmäl dig här! Årsmöteshandlingar kommer skickas ut via medlemsappen Cardskipper samt via mail senast en vecka innan mötet.

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.
 10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  1. jämnt år: föreningens ordförande för en tid av två (2) år;
  2. tre (3) ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
  3. en (1) suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  4. två (2) revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år, av vilken en ska vara sammankallande. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  5. tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
  6. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13.   Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.